ප්රදර්ශනය

2018 ඉන්දීය ප්‍රදර්ශනය

India Exhibition in 2018
India Exhibition in 2018-1

2019 අප්‍රේල් මාසයේ HK ප්‍රදර්ශනය

April 2019 HK Exhibition
April 2019 HK Exhibition-1

2019 ජුනි මාසයේ රුසියානු ප්රදර්ශනය

June 2019 Russia Exhibition-1
June 2019 Russia Exhibition

2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ ඉන්දුනීසියානු ප්‍රදර්ශනය

Indonesia Exhibition in September 2019
Indonesia Exhibition in September 2019-2
Indonesia Exhibition in September 2019-1
Indonesia Exhibition in September 2019-3